1. Definities
De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en zijn specifiek gericht op de online omgeving van Four Leaves:

 1. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Four Leaves;
 2. Dag: weekdag
 3. Digitale inhoud: data welke wordt geproduceerd en aangeleverd in digitale vorm
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Four Leaves georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


2. Identiteit
Naam ondernemer:
Four Leaves

Geregistreerd adres:
Four Leaves
Wedderborg 68
1082 TB Amsterdam
Nederland

E-mailadres:
[email protected]

WhatsApp:
+31 (0)6 811 196 98

Kamer van Koophandel (Amsterdam):
54338271

BTW-nummer:
NL001804869B66

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten die via de webwinkel van Four Leaves kunnen worden besteld en maken deel uit van alle door Four Leaves uit te brengen offertes en aan te gane overeenkomsten op afstand betreffende de levering van producten aan consumenten, zoals gepresenteerd op zijn website.
 2. Voorafgaande aan het aangaan van een overeenkomst op afstand zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar worden gemaakt aan consument. Indien dit – in redelijkheid – niet mogelijk is, zal Four Leaves op verzoek van consument deze algemene voorwaarden per e-mail doen toekomen.
 3. Eigen inkoop- of andere voorwaarden van consument op de hiervoor genoemde offertes en overeenkomsten op afstand zijn niet van toepassing.
 4. De acceptatie van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Het plaatsen van een bestelling middels de webwinkel van Four Leaves is alleen mogelijk indien u kenbaar heeft gemaakt dat u deze Algemene Voorwaarden expliciet aanvaardt. 

4. Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod zijn vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten in de vorm van digitale inhoud (tekst en afbeeldingen). De omschrijving is zodanig gedetailleerd dat consument een behoorlijke beoordeling van het aanbod kan maken. Four Leaves is niet gebonden aan duidelijke, voor de hand liggende vergissingen vergissingen in het aanbod.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. (Dit betreft bijvoorbeeld prijs (incl. belastingen),kosten van levering, wijze van betaling, etc.).

5. De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Four Leaves onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 3. Voor het tot stand brengen van een overeenkomst op afstand via elektronische weg treft Four Leaves passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij – binnen de daartoe geldende wettelijke normen – voor een veilige online omgeving.
 4. Indien consument elektronisch zal betalen, zal Four Leaves daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Four Leaves kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Four Leaves op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Herroepingsrecht

 1. Consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Four Leaves mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in:
  • op de dag nadat consument – of een vooraf door consument aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder – het product heeft ontvangen, of:
  • als consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop consument – of een door hem aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder – het laatste product heeft ontvangen.
 3. Four Leaves mag – mits hij consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd – een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Bederfelijke waren (voedingsmiddelen), producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 7. Verplichtingen van consument gedurende de bedenktijd

 1. Gedurende de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Indien er aantoonbare slijtage of schade is opgetreden is Four Leaves gerechtigd deze schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door consument

 1. Als consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een beroep op herroeping in de vorm van een e-mailbericht aan Four Leaves.
 2. Zo snel mogelijk – maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding – zendt consument het product terug aan Four Leaves.
 3. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in (indien redelijkerwijs mogelijk) originele staat en verpakking en conform de door Four Leaves verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument.
 5. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 9. Verplichtingen van Four Leavs bij herroeping

 1. Indien Four Leaves de melding van de herroeping door consument op elektronische wijze ontvangt, stuurt hij hiervan onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Four Leaves vergoedt alle gedane betalingen van consument aangaande het betreffende van de herroeping, inclusief eventuele leveringskosten door Four Leaves in rekening gebracht, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de producten de herroeping betreffende zijn teruggekomen bij Four Leaves.
 3. Four Leaves maakt de terugbetaling mogelijk op een door consument aangegeven bankrekeningnummer.

10. Prijzen

 1. Alle prijzen voor de aangeboden producten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen.
 2. Prijzen zijn weergegeven onder voorbehoud van typefouten.
 3. Prijzen van handling- en verzendkosten worden vóór het aangaan van de overeenkomst op afstand kenbaar gemaakt.
 4. Four Leaves behoudt zich het recht voor om prijzen op zijn website te wijzigen.

11. Conformiteit

Four Leaves staat ervoor dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12. Levering

 1. Four Leaves zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten via zijn online omgeving.
 2. Four Leaves streeft ernaar de bestelde producten binnen drie tot vijf werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen dertig dagen na bestelling worden geleverd.
 3. Indien levering niet mogelijk is (door bijv. het niet voorradig zijn van het product of een andere reden), of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan informeert Four Leaves de koper hierover zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling.
 4. In geval van een gebeurtenis conform artikel 5 lid b heeft de koper het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Four Leaves tot het moment van bezorging aan consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger van consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Betaling

 1. Consument verricht een betaling aan het einde van het bestelproces middels één van de door Four Leaves aangeboden betaalopties.
 2. Betaling door middel van iDeal, credit card-opties en PayPal geschiedt per direct; met een betaling door middel van Klarna wordt een betalingstermijn van 14 dagen verstrekt.
 3. Voor een aankoop buiten de online omgeving van Four Leaves om wordt bij aanvaarding een factuur toegestuurd. Voor verkopen op factuur wordt een betalingstermijn van veertien dagen aangehouden.
 4. In geval van een overeenkomst conform lid 3 van dit artikel worden de producten van de bestelling pas toegestuurd na ontvangst van de betaling op bankrekeningnummer of PayPal-account van Four Leaves.
 5. Indien consument met betaling in gebreke blijkt, is Four Leaves gerechtigd de (uitvoering van) de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten in alle redelijkheid en zo nodig in overleg met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden.

 14. Klachten

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven van consument ter zake de hoedanigheid van een bestelling of de levering daarvan.
 2. Geleverde goederen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden geïnspecteerd door consument. Daarbij gebleken gebreken dienen binnen drie dagen per e-mail te worden gemeld.
 3. Gemelde klachten worden door Four Leaves per e-mail bevestigd.
 4. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen, die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor klachten.
 6. In geval van een gerechtvaardigde klacht heeft Four Leaves het recht het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen.
 7. Retourzendingen, welke niet voorafgegaan zijn, dan wel begeleid zijn door in lid 2 bedoelde klachtmelding, worden niet geaccepteerd.

 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Four Leaves kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Four Leaves niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij consument ontstane schade, behoudens en voor zover Four Leaves als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 3. Indien consument reeds enige betaling heeft verricht zal Four Leaves het betaalde bedrag binnen veertien dagen na kennisgeving terugbetalen.

16. Intellectueel eigendom

Op teksten en fotomateriaal, weergegeven door Four Leaves (of toeleveranciers of andere rechthebbenden) rust intellectueel eigendom. Daarbij zijn Four Leaves (zowel in woord als beeld) en THEODOR (zowel in woord als beeld) geregistreerde merken. Misbruik hiervan zal worden behandeld conform de daartoe geldende wetten.  

17. Persoonsgegevens 

 1. Four Leaves verwerkt persoonsgegevens van consument uitsluitend conform het privacy-beleid.
 2. De persoonsgegevens van consument worden in zijn/haar account in een beschermde omgeving opgeslagen.
 3. De persoonsgegevens van consument worden nooit gedeeld met of verkocht aan derden.

18. Toepasselijke recht

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

19. Digitale nieuwsbrief

 1. Consument heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief van Four Leaves.
 2. Indien consument geen prijs meer stelt op het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, kan er eenvoudig worden afgemeld (zie onderste regels digitale nieuwsbrief).